• Høringer

  • Forslag om påbud om alkolås January 3, 2018 Tormund Skinnarmo

   YTF er i utgangspunktet positive til innføring av krav om alkolås, men har noen innvendinger som innebærer at forslaget ikke kan støttes i sin nåværende form. De sentrale innvendingene behandles i punkt 1.1-1.3. For tilfellet at forskriften innføres gjøres det i tillegg gjeldende øvrige merknader til høringsnotatet i punkt 2-7.

   1.1               Ivaretakelse av sjåføren

   Forslaget gir ingen ...

  • Endring av bestemmelsene for nattarbeid i arbeidsmiljøloven March 15, 2017 Admin

   YTFs innspill til YS’ høringssvar til endring av bestemmelsene for nattarbeid i arbeidsmiljøloven:

   Yrkestrafikkforbundet er imot å endre bestemmelsene om nattarbeid i Arbeidsmiljøloven. Det er helsemessig gode grunner til å unngå nattarbeid der det ikke er nødvendig. Kvelds- og nattarbeid er fysisk og sosialt mer belastende og medfører større ulykkesrisiko.

   Det er allerede mulighet i loven til ...

  • Krever rask innføring av transportregister January 12, 2017 Admin

   – Transportregister over utsendte arbeidstakere i Norge er nødvendig for å sikre en seriøs transportbransje, sa forbundsleder Jim Klungnes i Yrkestrafikkforbundet (YTF) på en høring i Arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget. Per i dag finnes det ingen oversikt over hvor mange som jobber i Norge, men som er ansatt i selskaper i andre land.

   Transportbransjen er ...

  • HØRINGSNOTAT PROP. 1 S FORSLAG TIL STATSBUDSJETTET 2017 – til transport- og kommunikasjonskomiteen October 20, 2016 Admin

   HØRINGSNOTAT PROP. 1 S FORSLAG TIL STATSBUDSJETTET 2017

   Belønningsordningen og Bymiljøavtaler:

   Folketallet øker, og er forventa å øke i årene som kommer. All økning i reisebehovet i de største byene skal dekkes av gange, sykkel eller kollektivtransport. De foreslåtte midlene til Belønningsordningen for bedre kollektivtransport er ikke i nærheten av tilstrekkelig til å sørge for den investeringen ...

  • Vern av varslere – Felles høringssvar fra YS med YTFs innspill October 10, 2016 Admin

   YTF leverte høringsinnspill til YS om utvidet vern av varslere. Vårt innspill var blant annet at vern av varslere også bør gjelde for ansatte i underleverandører som oppdager kritikkverdige forhold hos oppdragsgiver. Det samme gjelder selvstendige oppdragstakere.

   YS’ høringssvar om endringer i arbeidsmiljølovens regler om varsling- Tiltak for å styrke varslervernet (PDF)

   Levert 10. oktober 2016.

  • Kritiske kutt hvis Posten får gjøre som de vil October 10, 2016 Admin

   Tirsdag 11. oktober ble skjebnen til mange postansatte diskutert på Stortingets høring om «Postsektoren i endring.» – I stortingsmeldingen legges det opp til store omstruktureringer i Posten, blant annet at vi kun får post annenhver dag, sier forbundsleder i Yrkestrafikkforbundet (YTF).  

   Han er kritisk til at Posten utelukkende forholder seg passivt til samfunnsendringene. – Vi mener Posten ...

  • Høring om forslag til endring av vegtrafikkloven § 26, 27 og 29 September 7, 2016 Admin

   Oppsummering av YTFs høringssvar til høringen som omhandler førerkort og opplæring av yrkessjåfører: 

   Yrkestrafikkforbundet stiller seg bak hovedtrekkene i forslagene.
   Vi mener, som også Statens vegvesen sier om gebyrer og tvangsmulkt, ikke må være en inntektskilde for Statens vegvesen.

   Når Statens vegvesen mener det er riktig med sterkere oppfølgning og strengere krav, må dette følges opp med ...

  • Forslag til endringer i arbeidsmiljølovens bestemmelser om varsling August 9, 2016 Admin

   YTF skal svare på høring om forslag til endringer i arbeidsmiljølovens bestemmelser om varsling.

   Høringsbrevet kan leses her: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/forslag-til-endringer-i-arbeidsmiljolovens-regler-om-varsling/id2505141/ 

   Frist for høringssvar er 1. oktober.

   Forhandlingssjef Linda Jæger har ansvar for YTFs høringssvar.

  • Forslag til endring av vegtrafikkloven §§ 13, 19, 19a, 32 og 36a August 9, 2016 Admin

   Det foreslås nye lovhjemler for periodisk kjøretøykontroll, kontroll langs veg, kjøretøyverksteder og fartsskriververksteder. Det foreslås videre lovhjemmel for innføring av avsenderansvar for overlasting mv.

   Hovedsiktemålet med forslaget er å gi nødvendige lovhjemler for gjennomføring av fire EU-rettsakter. Det forslås imidlertid også lovhjemler for å kreve gebyr for godkjenning og tilsyn med verksteder, gebyr i ...

  • Høring om forslag til endring av vegtrafikkloven § 26, 27 og 29 August 8, 2016 Admin

   Vegdirektoratet sender på vegne av Samferdselsdepartement forslag til endring av lov av 18. juni 1965 om vegtrafikk (vegtrafikkloven) på høring. Det foreslås endringer i § 26 første, andre og femte ledd, endringer og nye ledd i § 27, samt endringer og nye ledd i § 29. Endringene er knyttet til førerkortrettet opplæring, opplæring av førere av utrykningskjøretøy, yrkesutdanning av ...

  • Frykter mer fusk etter ny ordning i Yrkestransportlova July 5, 2016 Admin

   I et nytt høringssvar til Yrkestransportlova stiller YTF spørsmål til både økonomiske og faglige konsekvenser ved forslaget. – Vi er kritiske til at tilsynsordningene fjernes, spesielt sett i sammenheng med de tilfellene av fusk på førerprøven NRK har vist til det siste året, sier forbundsleder i Yrkestrafikkforbundet, Svein Furøy.

   I tillegg ønsker Statens vegvesen (SVV) at ...

  • Levert høringssvar til nasjonal transportplan June 29, 2016 Admin

   I dag har Yrkestrafikkforbundet (YTF) levert sitt høringssvar til nasjonal transportplan 2018-2029. – Vi opplever at det er mye positivt i planen, blant annet en økt satsning på kollektivtrafikkutvikling. Samtidig er det en forventet økning i godstransport på vei, men vedlikeholdsetterslepet på veinettet vil fortsette, sier forbundsleder i YTF, Svein Furøy.

   YTF mener staten må ...

  • Ikke vilje til samarbeidsforum i Vest-Agder June 24, 2016 Admin

   Nå er den nye planen for kollektivtrafikken i Vest-Agder for 2015-2020 vedtatt. – Vi opplever at vårt høringsinnspill om et felles samarbeidsforum ble avvist, sier rådgiver Petter Sommervold i Yrkestrafikkforbundet (YTF). YTF ønsket at fylkeskommunen i større grad lytter til sjåførenes innspill.

   Felles samarbeidsfora mellom fylkeskommunen, busselskapene og sjåfører fungerer godt andre steder, blant annet ...

  • Registreringssystem for utsendte arbeidstakere May 8, 2016 Admin

   HØRINGSSVAR OM GJENNOMFØRING AV HÅNDHEVINGSDIREKTIVET I NORSK RETT – skrevet av Lin Andrea Gulbrandsen, assisterende forhandlingssjef i YTF

   Artikkel 4 – Identifisering av reelt utsendt arbeidstaker

   Departementet foreslår at momentene i artikkel 4. nr. 2 og nr.3 tas inn i utsendingsforskriften. Dette støttes av YTF.

   Artikkel 5 – Forbedret tilgang til informasjon

   Det fremkommer av ...

  • Karantene ved fusk til førerprøven May 2, 2016 Admin

   Vegdirektoratet sender på vegne av Samferdselsdepartementet forslag til endring i lov av 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk (vegtrafikkloven) § 24 på høring. 

   Forslaget innebærer at det tas inn en klar hjemmel i vegtrafikkloven for å kunne forskriftsfeste at kandidater som blir tatt i fusk til førerprøven må vente en viss tid ...

  • Høring for lengde for kombinertbuss May 2, 2016 Admin

   Vegdirektoratet sender på høring forslag om endring i regelen om tillatt lengde for buss innrettet for kombinert transport uten ruteløyve i forskrift 25. januar 1990 om bruk av kjøretøy (heretter bruksforskriften) § 5-4 nr. 4 bokstav a, fotnote 1 til tabell fire, slik at det ikke er nødvendig med ruteløyve ved bruk av buss innrettet ...

  • Tilleggshøring til høring om endring av førerkortforskriften vedlegg 1 om helsekrav – overgangsregel for helseattester April 29, 2016 Admin

   Høringen omtaler blant annet helseattesten for yrkesjåfører:

   YTF påpeker at selv om det er etterutdanningskrav for yrkessjåfører tungekjøretøy hvert femte år, mener vi at helseattesten burde vært gyldig i 10 år, frem til fylte 70 år.

   Vi ser at lovgivningen ikke taler for det, men her bør Statens vegvesen se på om det er av nødvendighet med ...

  • Høring nasjonal transportplan April 19, 2016 Admin

   Nasjonal transportplan er ute på høring, med høringsfrist 1 juli 2016. Petter Sommervold skal utarbeide et høringssvar på vegne av YTF, og han er interessert i innspill fra deg. Forslag til innspill er for eksempel utfordrende veier for sjåfører, steder med behov for kollektivfelt og strekninger med stor mangel på hvileplasser.

   Høringsnotatet finner du her: 

  • Implementering av håndhevingsdirektivet i norsk rett April 14, 2016 Admin

   Deler av YTFs høringssvar til implementering av håndhevingdirektivet i norsk rett:

   Artikkel 5 – Forbedret tilgang til informasjon

   Det fremkommer av høringsbrevet at departementet legger til grunn at direktivets krav om en offisiell nettside, kan oppfylles gjennom noen endringer ved www.workinnorway.com. YTF vil påpeke at det må gjøres relativt store endringer ...

  • Må bedre ansattes rettigheter i offentlige anbud April 14, 2016 Admin

   Petter Sommervold og Ida Langdalen Kristiansen i YTF deltok torsdag 14 april i høring på Stortinget. – Vi ville at politikerne skulle være klar over hvilke utfordringer rundt de ansattes lønns- og arbeidsvilkår på områder som anbudsutsettes, sier Sommervold.

    

   YTFs høringssvar kan du se på Stortingets Nett-TV: http://stortinget.no/no/Hva-skjer-pa-Stortinget/Videoarkiv/Arkiv-TV-sendinger/?mbid=/2016/H264-full/Hoeringssal1/04/14/Hoeringssal1-20160414-125440.mp4&msid=2162&dateid=10003907

    

   YTFs høringssvar:

   Seier for YTF og sjåfører på norske veier May 13, 2015 Admin

   YS og Yrkestrafikkforbundet (YTF) gleder seg over seier for sjåfører på norske veier. Kravet om allmenngjøring ble vedtatt i Tariffnemda i dag, og ny forskrift er under arbeid.

   – På tide! Med dette har vi vunnet en viktig seier i kampen mot sosial dumping, sier YS-leder Jorunn Berland.

   Tariffnemda har truffet vedtak om at det skal allmenngjøres. ...

  • Et skritt nærmere å forby sosial dumping January 15, 2015 Admin

    – Innen rekkevidde med å forby sosial dumping i transportsektoren, sier YTF leder Svein Furøy. Allmenngjøringskravet har nå blitt sendt ut på høring.

   Tariffnemda har nå sendt allmenngjøringskravet ut på høring og dermed har man kommet et skritt nærmere å forby sosial dumping.

   – Vi er meget fornøyd med å ha kommet til dette punktet, men vi er ...

  • Økt momsgrense stimulerer sosial dumping November 4, 2014 Admin
   – En heving av grensen for momsplikt fra 50 000 kr til 150 000 kr, slik regjeringen har foreslått, vil i praksis føre til skattefritak for utenlandske selskaper på transportoppdrag i Norge. Heller enn å heve grensen burde den senkes til null slik at alle som driver transportvirksomhet i Norge stilles likt, hevdet Yrkestrafikkforbundet under ...
  • Endringer i arbeidsmiljøloven kan føre til trafikkfare September 25, 2014 Admin

   Endringene som er foreslått i arbeidsmiljøloven kan true trafikksikkerheten, sier advokatfullmektigene Josefine Wærstad og Martin Helle Opedal som har gjennomgått endringene på vegne av YTF og sendt høringssvaret til YS. – Økt arbeidsmengde og dårligere arbeidsvilkår kan føre til slitne sjåfører og trafikkfarlige situasjoner, sier de. TØI har tidligere vist til at arbeidsrelaterte helseplager som ...

  • Høring om endringer i arbeidsmiljøloven juni 2014 August 19, 2014 Admin

   Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i følgende regler i arbeidsmiljøloven:

   • Midlertidig ansettelse
   • Utleie av arbeidstaker fra bemanningsforetak
   • Kollektiv søksmålsrett
   • Arbeidstid
   • Aldersgrenser
   • Straffebestemmelser

   Forslagene er en oppfølging av Sundvolden-erklæringen av 7. oktober 2013, den politiske plattformen for regjeringen.

   Høringsnotatet er tilgjengelig på hjemmesiden til Arbeids- og sosialdepartementet http://www.regjeringen.no/nb.html?id=763955. Ta kontakt med Arbeids- ...

  • Høring: Forslag til endringer vedrørende vinterdekk i bruksforskriften May 12, 2014 Admin

   Vegdirektoratet foreslår på oppdrag fra Samferdselsdepartementet å endre bruksforskriften slik at det blir et påbud om vinterdekk på tilhenger til bil med tillatt totalvekt over 3500 kg. Vegdirektoratet forslår at påbudet om vinterdekk nå skal gjelde bil, og ikke motorvogn, idet dagens påbud går lenger enn hva som er ønskelig. Påbudet foreslås videre å gjelde ...

  • Høring: Transport av ett eller flere udelbare kolli og samlasting av udelbart og delbart gods May 11, 2014 Admin

   Omarbeidede bestemmelser om transport av en udelbar lastenhet, flere udelbare lastenheter og samlasting av udelbart og delbart gods.

   Bestemmelser som foreslås endret er forskrift om bruk av kjøretøy revidert kapittel 5 omarbeidet §§ 5-7 nr. 2 bokstav b og nr. 3 bokstav b, 5-8 nr. 2 bokstav d og 5-9 nr. 2.

   Vegdirektoratet sendte 16. juli 2012 ...