regelverk

Arbeidsmiljøloven – http://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-62

Forskrift om dekkskraner mv. på flyttbare innretninger (kranforskriften) – http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2007-07-04-854