regelverk

Arbeidsmiljøloven – http://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-62

Lov om yrkestransport med motorvogn og fartøy (yrkestransportlova) – http://lovdata.no/dokument/NL/lov/2002-06-21-45

Vegtrafikkloven – http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1965-06-18-4

Forskrift om førerkort m.m.- http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-01-19-298

Forskrift om tap av retten til å føre motorvogn mv. – http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2003-12-19-1660

Forskrift om bruk av personlig verneutstyr under kjøring med motorvogn – http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1979-09-21-7

Forskrift om internasjonal person- og godstransport, samt kabotasje – http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2003-03-26-402