kontakt

Leder YTF Logistikk

Frank Petersen
Telefon: +47 452 90 607
E-post: frank.petersen@ytflogistikk.no

 

Godsrådgiver i YTF

Jan Arne Laberget
Telefon: +47 480 53 123
E-post: jan.arne@ytf.no