regelverk

Arbeidsmiljøloven – http://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-62

Forskrift om utforming og innretning av arbeidsplasser og arbeidslokaler (arbeidsplassforskriften) –http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-12-06-1356