regelverk

Arbeidsmiljøloven – http://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-62

Lov om yrkestransport med motorvogn og fartøy (yrkestransportlova) – http://lovdata.no/dokument/NL/lov/2002-06-21-45

Forskrift om godkjenning og drift av drosjesentraler og drosjeløyver i Oslo kommune (drosjeforskriften), Oslo – http://lovdata.no/dokument/OV/forskrift/2013-05-15-490