Spørsmål og svar om resultatet i oppgjøret

Enighet 1800

Årets oppgjør var samordnet. Det vil si at alle tariffavtalene i hele YS ble forhandlet samlet. Denne måten å forhandle på velges når det er store og viktige saker som man vil ha igjennom og som vil ha mye å si for mange arbeidstakere. Yrkestrafikkforbundet har mottatt flere spørsmål om resultatet i oppgjøret. Her finner du svar på noen av dem.

 

Hva er hovedpunktene i resultatet?
I årets oppgjør reddet YS og LO AFP-ordningen for fremtiden gjennom en forpliktende avtale med NHO. NHO hadde på forhånd varslet at dagens ordning ikke kunne videreføres. I fremtidens AFP ordning vil hullene i dagens ordning bli tettet, slik YS og LO krevde.

I tillegg har man bedret dagens ordning betydelig inntil ny ordning kommer på plass.

Her kan du lese YS sin protokoll fra Riksmekleren

Blant annet har YS og LO fått på plass:

  • AFP-ordningen ble reddet for fremtiden med en forpliktende avtale om ny og bedre ordning. Detaljene i ordningen skal utredes. Utredningen skal være ferdig i desember 2018.
  • Det er enighet om endringer i dagens ordning som vil gjøre at langt færre uforskyldt vil miste retten til AFP på grunn av nedbemanning.
  • Grensen for hvor lenge man kan ha vært syk eller mottatt uføretrygd i kvalifiseringsperioden uten å miste AFP er forlenget fra 26 til 104 uker i dagens ordning.
  • Alle årene i en tariffbundet bedrift vil gi opptjening i den nye ordningen. Da vil du ta med deg opptjent AFP i en tariffbedrift videre, selv om du bytter jobb. Arbeidstakere vil få større motivasjon til å jobbe i AFP-bedrifter.
  • Full opptjening i den nye ordningen vil være på linje med dagens nivå.
  • Et slitertillegg for arbeidstakere som ikke klarer å stå i arbeidet i lengre enn til 62-64 år. Ytelsen vil bli utbetalt hvert år til de fyller 80 år.

Hva med lønn?
I et samordnet oppgjør forhandles alt samlet, også lønn. De forbundsvise tilpasningene er små. Det gis et generelt tillegg på 1 krone per time, de fleste har fått ytterligere et generelt tillegg på kr 0,30 per time, dvs. totalt kr 1,30 per time.

For arbeidstakere omfattet av tariffavtaler med et gjennomsnittlig lønnsnivå under 90 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn, gis ytterligere kroner 2,50 i lavlønnstillegg.

Alle tillegg gis med virkning fra 1. april 2018.

Oppgjøret vil slå ulikt ut for ulike yrkesgrupper. For eksempel får sjåfører på transportoverenskomsten generelt tillegg og lavlønnstillegg. Det utgjør til sammen kr 3,80 per time. De skal i tillegg ha lokale lønnsforhandlinger.

Bussjåfører på bussbransjeavtalen får ikke lavlønnstillegget. Bussjåførenes lønnsøkning blir derfor dessverre bare på 1,30 kr per time i år.

Dette betyr at bussjåførene vil ha et etterslep i sin lønnsutvikling. Dette vil vi kreve kompensert ekstra i lønnsoppgjøret i 2020.

Men for rutebussjåfører er det avtalt et reguleringstillegg for 2019 med kr 3 som kommer i tillegg til resultatet i lønnsoppgjøret. Den del av eventuelle sentrale tillegg i mellomoppgjøret, som i sum utgjør mer enn kr 1, går til fradrag i overstående tillegg med 50%. Det betyr at rutebussjåfører i oppgjøret 2019 er sikret minst 3 kroner.

Du kan lese mer om hver enkelt avtale i YTF her

Hva skjer nå?
Nå skal resultatet til uravstemning. Medlemmene på de overenskomstene som er en del av oppgjøret får tilsendt informasjon på e-post og mobiltelefon, slik at de kan stemme over resultatet. Da er det viktig at vi har riktig informasjon om deg. Det kan du kontrollere og endre her

I år var oppgjøret samordnet i YS, det betyr at alle YS sine medlemmer i NHO-området stemmer samlet i uravstemningen.

Om mindre enn 2/3 av medlemmene stemmer er uravstemningen rådgivende.

Det er viktig å merke seg at dersom det blir nei i uravstemningen, går YS samlet direkte ut i streik. YS streiker da for de samordnede kravene som YS ikke fikk gjennomslag for i meklingen. Det er ikke mulig å streike for lønnsøkning eller tariffendringer for enkeltgrupper i YTF.

– Selv om vi kunne ønsket oss mer i lønnstillegg for noen av våre yrkesgrupper, så fikk vi et godt resultat når det gjelder å sikre AFP-ordningen for fremtiden. Vi fikk også tettet hull i dagens AFP-ordning og sikret et slitertillegg for de som må gå av tidlig, sier forbundsleder Jim Klungnes.

YS og LO sine forhandlingsdelegasjoner anbefaler medlemmene å stemme ja til forhandlingsresultatet.