Spørsmål om ferie og feriepenger

Ferie

Ferien nærmer seg for de fleste. I den forbindelse kan det være nyttig å vite om dine rettigheter og praktisk viktige regler rundt feriefastsettelse, endring av ferie og feriepenger. YTF får mange spørsmål om prosenten på feriepenger, som vil variere med og uten tariffavtale.  

Hva får jeg i feriepenger? 

Feriepenger beregnes ut fra en prosentsats av den lønnen du fikk det foregående året. Altså er størrelsen på feriepengene avhengig av hvor mye du tjente året før ferien tas ut. Utgangspunktet er at man får utbetalt 10,2 prosent som feriepenger. Om det er tariffavtale i bedriften er feriepengene 12 prosent. For arbeidstakere med ekstra ferie etter fylte 60 år økes prosentsatsen med 2,3.

Feriepengene utbetales siste vanlige lønningsdag før ferien. Dersom siste lønningsdag før ferien kommer tett på tidspunktet for ferien har du likevel rett til å få feriepengene utbetalt senest en uke før ferien starter.

Det betales skatt av feriepenger som for vanlig inntekt. Det er imidlertid flere arbeidsgiver som trekker en høyere prosentsats gjennom året for at feriepengene skal betales ut i sin helhet.

Hvor lang ferie får jeg? 

I Norge har alle arbeidstakere rett til 25 virkedager ferie. Hvis bedriften du jobber i har tariffavtale får du i tillegg fem ekstra feriedager. De fleste av organiserte arbeidstakere har altså 30 virkedager ferie i året.

En virkedag er alle dager som ikke er søndager eller høytidsdager. Lørdag regnes derfor som en virkedag. Organiserte arbeidstakere med tariffavtale har altså fem ukers ferie. 

I tillegg har arbeidstakere som har fylt 60 år rett på seks ekstra virkedager ferie. Arbeidstakere som har fylt 60 år og har tariffavtale har altså seks uker ferie.

Hvordan fastsettes tidspunktet for ferie? 

Du skal sammen med arbeidsgiver forsøke å bli enig om tidspunktet for ferie. Arbeidsgiver plikter derfor å drøfte tidspunktet for ferien med deg eller din tillitsvalgte. Dersom dere ikke kommer til enighet er det opp til arbeidsgiver å fastsette tidspunktet for ferien. Men dette begrenses av at du kan kreve at 18 av feriedagene skal gis i en periode mellom 1. juni og 30. september. Du kan også kreve at 7 dager ferie gis samlet.

Du har som utgangspunkt krav på å få oversikt over feriefastsettingen så tidlig som mulig, og senest to måneder før ferien avholdes.

Kan arbeidsgiver endre tidspunktet for ferien min? 

Etter at tidspunktet for ferie er fastslått er utgangspunktet at arbeidsgiver ikke kan endre på dette uten samtykke fra deg. Et unntak er hvor det oppstår uforutsette ting i bedriften.

Dersom arbeidsgiver tenker å endre tidspunktet for ferien skal dette drøftes med deg. Du har rett til å ha med tillitsvalgt i drøftelsene. Arbeidsgiver skal i møtet forklare bakgrunnen for hvorfor han ønsker å endre tidspunktet for ferien.

Det er viktig at du da gir opplysninger om de merutgifter som endringen vil medføre, fordi du kan søke erstatning for ferie eller liknende utgifter. De utgifter som er en nærliggende følge av endringen vil en ha rett til å få erstattet av arbeidsgiver. Eksempelvis vil dette være reiseutgifter.

Hva skjer hvis jeg blir syk i ferien? 

Hvis du blir syk før ferien har du krav på å utsette ferien til senere på året. Kravet er at du blir helt arbeidsufør, det vil si 100 prosent sykemeldt. Du må da levere legeerklæring senest siste arbeidsdag før du skulle hatt ferie. Ferien utsettes da til senere, når du ikke lenger er sykemeldt.

Hvis du blir syk når du har ferie, har du rett til å få utsatt ferien. Det kreves da at du er 100 prosent sykemeldt. Sykemeldingen må gis arbeidsgiver uten ugrunnet opphold. Du har da rett til at et tilsvarende antall dager utsettes til senere i ferieåret.

Om sykdommen gjør at en ikke får avviklet ferie innen årets utløp har du rett til å få overført inntil 12 virkedager ferie til neste år. De overførte feriedagene vil da komme som en ekstraferie det neste året.

Kan jeg overføre ferie til neste år? 

Noen ganger vil det være ønskelig, både for deg og din arbeidsgiver, å overføre deler av ferien til det neste året. Dere kan inngå en slik avtale som overfører inntil 12 virkedager ferie. Begge parter må samtykke til overføringen, og avtalen må gjøres skriftlig.  Også den ekstra ferieuken som følger av tariffavtale kan avtales overført til det påfølgende året. Også dette må gjøres skriftlig.

På samme måte kan deg og din arbeidsgiver avtale at inntil 12 virkedager ferie blir gitt som forskudd. Også dette må gjøres skriftlig.

Ferie som ikke blir holdt på grunn av brudd på regelverket overfølges til det påfølgende år uavhengig av lengde på ferien som ikke er avholdt. Et tilsvarende antall feriedager som ikke er avholdt blir da overført.