toppbilde

Du kan kvalifisere til slitertillegg

Jobber du i en tariffbedrift med privat AFP og ønsker å pensjonere deg når du er 62, 63 eller 64? Tenker du at du har gjort ditt i arbeidslivet og føler deg klar for å være pensjonist på fulltid? Da kan du være i målgruppen for å søke det nye slitertillegget som ble framforhandlet i hovedoppgjøret i 2018!


query_builder Publisert: 27 November, 2019
edit Forfatter: Tormund Hansen Skinnarmo

Hvordan kan jeg få denne ytelsen?

  • Du må allerede har fått innvilget privat AFP. Det kommer til å skje endringer i AFP-ordningen framover, men det er kvalifiseringskravene i dagens ordning som er aktuelle for deg.
  • Gjennomsnitt av samlet inntekt de tre siste kalenderår før du mottar slitertillegget kan ikke overstige 7,1 G (1 G er per 01.05.19 kr 99 858).
  • Du må dessuten ha hatt minimum 20 år med inntekt i folketrygden over 1 G.
  • Du må gi deg helt i jobben, og kan ikke ha inntekt på høyere enn 15 000 kroner hvis du skal beholde ytelsen.
  • Du kan ikke få den om du samtidig får f.eks. uføretrygd, uførepensjon fra tjenestepensjon, dagpenger, arbeidsavklaringspenger, sykepenger, sluttpakker, pensjon for særaldersgrenser eller fra offentlig AFP-ordning som utbetales mellom 62 og 66 år.

Hvor mye kan jeg få?

  • Du kan få inntil 0,25 G på starttidspunktet
  • Går du av når du er 62, får du full ytelse
  • Går du av når du er 63, får du 2/3 ytelse
  • Går du av når du er 64 får du 1/3 ytelse

Slitertillegget trappes opp slik at du som er født i 1957 får 1/7 av ytelsen, og de som er født senere får ytterligere 1/7 av ytelsen for hvert årskull fram til 1963-årgangen som får full ytelse. Er du født etter 1963 får du altså full ytelse. Ordningen reguleres som løpende utbetalinger fra folketrygden, og som for tiden er veksten i grunnbeløpet (G) fratrukket 0,75 prosentpoeng. Ytelsen opphører ved død eller fylte 80 år.

Mer informasjon om hvordan du søker, finner du her

Ordningen får tilbakevirkende kraft fra 1. januar 2019 for de som kvalifiserer til å få ytelsen.