toppbilde

Skur-krasj endte i Høyesterett

Etter YTFs mening bygget lagmannsretten på feil rettspraksis i avgjørelsen.


query_builder Publisert: 11 Oktober, 2019
edit Forfatter: Tormund Hansen Skinnarmo

- Det er viktig å få slike avklaringer på at yrkessjåfører er i en særstilling ved beslag av førerkort, uttaler advokatfullmektig i Yrkestrafikkforbundet Hanne Hareide Skårberg.

Dette var hendelsen
YTF-medlemmet var på vei ut av en rundkjøring med buss i rute da en passasjer trykket på stoppknappen «i siste liten». Normalt ville ikke sjåføren stoppet, men bestemte seg for å gjøre det likevel. Medlemmet kom litt skjevt inn på busstoppet og endte med å treffe busskuret.

Bussen hadde en fart på 20 km/t ut av rundkjøringen og omtrent 5 km/t på vei inn i busskuret. Forhjulene havnet aldri innpå fortauet og det var ingen mennesker i skuret.

Da busskuret hovedsakelig var laget av glass ble det totalskadet og bussen fikk knust frontruten. Da politiet ankom beslagla de førerkortet i inntil 6 mnd i påvente av rettssaken, noe medlemmet motsatte seg. Medlemmet tok kontakt med Yrkestrafikkforbundet, som bisto medlemmet i videre.

Tingretten
Påtalemyndigheten mente at hendelsen måtte betegnes som uaktsom kjøring som har medført utforkjøring.

Retten var ikke enig i at dette kunne sies å være en utforkjøring da hjulene på bussen aldri var over fortauskanten. Det er lang nok avstand fra front og til forhjul til at skuret ble truffet likevel.

Videre kunne ikke skadene karakteriseres som «omfattende», da det det for det meste var pulverisert glass og en frontrute som det var snakk om. Tingretten mente heller ikke at adferden til sjåføren førte til en situasjon der personskade lett kunne oppstått, og avslo begjæringen om førerkortbeslag.


Hazard warning attention sign. Icon in a yellow triangle with exclamation mark symbol, isolated on a white background. Traffic symbol. Stock illustration

Visste du at...

...YTF-medlemmer får en av Norges beste boliglånsrenter gjennom YS-avtalen?

Les Nettavisens gjennomgang eller se hvor mye du kan spare


Lagmannsretten
Politiet anket tingrettsdommen. I lagmannsretten fikk de medhold. Retten mente at det var skjellig grunn til å anta at YTF-medlemmet hadde mistet kontrollen over bussen og mente at et knust busskur og frontrute var alvorlig nok til at 6 måneders førerkortbeslag var passende.

Lagmannsretten uttalte at det i utgangspunktet talte mot førerkortbeslag at sjåføren kunne komme til å miste sin stilling, men at det var lagt til grunn i rettspraksis at yrkessjåfører måtte ta det i betraktning og selv sørge for å unngå slike situasjoner. Lagmannsretten la til grunn at slike belastninger som å miste jobben ikke er avgjørende ved vurdering av forholdsmessighet.

Advokatfullmektig i Yrkestrafikkforbundet Hanne Hareide Skårberg.

Høyesterett
Advokatfullmektig Hanne Hareide Skårberg i Yrkestrafikkforbundet var ikke enig i måten lagmannsretten tolket lovverket på.

- For en yrkessjåfør vil et førerkortbeslag ha mye større konsekvenser enn for andre sjåfører. Førerkortet er uløselig knyttet til muligheten til å jobbe og å ha en inntekt. Vi vil alle foreta en og annen feilvurdering i løpet av arbeidslivet. Jeg synes det er urimelig om en slik sak som dette skal føre til at man mister jobben, forklarer Skårberg.

YTF sendte anke til Høyesterett. Bakgrunnen var at det var uklart om lagmannsretten hadde gjort riktige rettslige vurderinger.

- Spørsmålet om opprettholdelse av førerkortbeslag og spørsmålet om endelig tapstid avgjøres etter to forskjellige regler i vegtrafikkloven, henholdsvis § 33 nr. 3 og nr. 1. I saker om førerkortbeslag skal siktedes behov for førerett veie tyngre enn ved vurdering av endelig tapstid. Dette er lagt til grunn av Høyesterett i tidligere saker, men det var uklart om lagmannsretten hadde fulgt denne praksisen, utdyper Hareide.

Høyesterett ga medhold til YTF-medlemmet. Dermed ble avgjørelsen i lagmannsretten opphevet, og medlemmet fikk kjøre som normalt i påvente av straffesaken. Han beholdt også jobben.

Endret påstanden
- Jeg er selvfølgelig glad for at medlemmet vårt fikk gjennomslag i denne saken. Det er også viktig at vi får avklart at yrkessjåfører står i en særstilling ved beslag av førerkort, avslutter Hareide.

I etterkant av behandlingen i høyesterett omgjorde påtalemyndigheten påstanden fra 6 mnd førerkortbeslag til 1 mnd samt en bot. Dette tilsvarte omtrent den tiden førerkortet til sjåføren hadde vært inndratt i påvente av tingrettsbehandlingen. For å legge saken bak seg og få hverdagen tilbake valgte YTF-medlemmet å godta dette.

Høyesteretts avgjørelse kan leses her