toppbilde

Statsbudsjettet: Skuffende lite til sikkerhet på veien

Yrkestrafikkforbundet er skuffet over manglende satsning på rassikring og sikring av norske tunneler.


query_builder Publisert: 07 Oktober, 2019
edit Forfatter: Tormund Hansen Skinnarmo

- Det er på flere områder et godt budsjett for samferdselssektoren i Norge, men regjeringen skuffer på flere områder, uttaler generalsekretær i Yrkestrafikkforbundet Trond Jensrud.

- Med unntak av oppstart av skredsikringsprosjektet E16 Kvamsheia, er det ikke foreslått andre konkrete nye prosjekter for skredsikring utover det som allerede ligger i NTP. Vi savner også en offensiv for å bedre sikkerheten i norske tunneler. Der har vi et enormt etterslep, fortsetter Jensrud.

Regjeringen skyver gjennomføringen av tunneltiltak på den delen av riksvegnettet som ikke regnes som en del av de viktigste riksvegene (TEN-T-veinettet) til etter 2023.

- Dette betyr at mange vogntog, busser og personbiler i mange år vil måtte kjøre gjennom tunneler som ikke tilfredsstiller kravene i tunnelsikkerhetsforskriften, sier Jensrud.

Det er ellers positivt med en styrking av tilskudd for overføring av gods fra vei til sjø og jernbane, og Yrkestrafikkforbundet håper at dette får fortgang i bl.a. gjenåpningen av godstransporten på Rauma-banen.

- Med unntak av tilskudd til fylkesveier som er viktige for næringstransport er det magert på styrking av skredsikring, men bra med mer penger til vedlikeholdsetterslepet, sier Jensrud.

- Vi er skuffet over at beskatningen av opparbeidede goder som personalpris på buss (frikort) ikke fjernes. Dette er tidkrevende og tungvint for det enkelte selskap å innrapportere, og fører til at færre ansatte i busselskapene kommer til å ta buss til og fra jobb eller på fritiden, avslutter Jensrud.

Les Samferdsel sin oppsummering av reaksjonene på samferdselsbudsjettet