Retningslinjer for bistand av advokatene

Medlemmer i Yrkestrafikkforbundet har rett til bistand etter to måneders medlemskap. Problemstilling som man ønsker hjelp til, må ha oppstått etter dette tidspunkt og ha tilknytning til det arbeidsforhold du betaler kontingent for. Kontingenten må til enhver tid være innbetalt og ajour for å få rett til advokatbistand.


query_builder Publisert: 19 Mars, 2018
edit Forfatter: Tormund Hansen Skinnarmo

Ved mottakelse av sak, sender Yrkestrafikkforbundet en bekreftelse på at saken er mottatt. Dersom henvendelsen medfører at advokaten vil opptre som prosessfullmektig for medlemmet, sendes en prosessfullmakt til medlemmet. Denne må signeres og returneres til advokaten.

Advokatenes bistand er vederlagsfri. Dersom medlemmet blir dømt i staffesaken, må medlemmet selv dekke boten og eventuelle idømte saksomkostninger.

Det er en forutsetning at medlemmet ikke holder tilbake, eller gir uriktige opplysninger i saken, og/eller ikke følger advokatens råd om opplegg av saken. Dersom dette ikke overholdes, vil advokaten kunne trekke seg fra oppdraget.

Bistand fra advokat i YTF forutsetter at annen advokat ikke er engasjert i saken fra før. Velger et medlem å engasjere en annen advokat, er man forpliktet å dekke utgiftene til denne selv.

Advokatene yter ikke bistand i straffesaker og førerkortbeslag hvor det foreligger mistanke om rus/kjøring i alkoholpåvirket tilstand.