• Image not available

  YTF har fått henvendelser fra mange funksjonærer som sier de har særlig uavhengig stilling, og stiller spørsmål ved om de har krav på overtidsbetalt. – Med særlig uavhengig stilling har du ikke krav på overtid for arbeidstid utover ordinær arbeidstid, men stillingen må reelt sett være særlig uavhengig for at lovens unntak skal gjelde. Arbeidsgiver kan ikke definere seg bort fra overtidsbetaling, sier advokat Josefine Wærstad

  Hvis du vil ha en vurdering av om du egentlig har særlig uavhengig stilling kan du sende en epost med arbeidsavtale, eventuell stillingsinstruks og en redegjørelse for i hvilken grad du styrer egen arbeidshverdag til advokatene@ytf.no

  Hvis du vil ha en vurdering av om du egentlig har særlig uavhengig stilling kan du sende en epost med arbeidsavtale, eventuell stillingsinstruks og en redegjørelse for i hvilken grad du styrer egen arbeidshverdag til advokatene@ytf.no

  Om en stilling er særlig uavhengig eller ikke er en sammensatt vurdering. Kravene som stilles er:

  • At du kontrollerer egen arbeidstid eller har fleksibel arbeidstid.
  • At du selv prioriterer dine oppgaver.
  • At du selv bestemmer hva du skal gjøre selv og hva som skal delegeres til andre.
  • At du kan bestemme over når og hvordan arbeidet skal utføres.

  Arbeidsgiver må ta en konkret vurdering på om stillingen din er særlig uavhengig. – Det er ikke nok å vurdere for eksempel lønn eller stillingstittel. Hvis noen andre bestemmer hvilke oppgaver som skal gjennomføres til hvilke tidspunkt, eller du har en pålagt arbeidstid, er ikke stillingen din særlig uavhengig, påpeker Wærstad.

  For de med særlig uavhengig stilling kan lønnsnivået være et moment i vurderingen av om man har en uavhengig stilling, men det er ikke slik at ansatte med et visst lønnsnivå automatisk kan sies å være unntatt overtidsreglene.

  Ledende stilling.

  Også ansatte i ledende stilling er unntatt arbeidstidsbestemmelsene, men det er kun i øvre ledersjikt.

  Arbeidsledere som må følge sine underordnedes arbeidstider har eksempelvis ikke en lederstilling som er unntatt, og vil derfor kunne ha krav på overtid.

  – Vi mistenker at det er mange med særlig uavhengig stilling som ikke har det reelt og som derfor skulle hatt overtidsbetalt, sier Wærstad.

  Ledende og særlig uavhengig stilling er noe av det Arbeidstilsynet ofte sjekker når de har tilsyn hos bedrifter, fordi det er en måte bedrifter kan unngå å betale ut overtid.

  Hvis du vil ha en vurdering av om du har en ledende eller særlig uavhengig stilling kan du sende en epost til advokatene@ytf.no. Send med arbeidsavtale, eventuell stillingsinstruks og en redegjørelse for i hvilken grad du styrer egen arbeidshverdag.

  Image not available

  Nå har YTF inngått en rabattavtale med advokatselskapet Grette, hvor YTFs medlemmer får 20 % rabatt på gjeldene timepris for hjelp i private saker.

  Grette kan for eksempel hjelpe i saker som ektepakt, samboeravtale eller spørsmål vedrørende husleie, mangler ved boligkjøp, nabotvister, forbrukerkjøGRETTE_(164x79)p, trafikksaker, skatterett, forvaltningsvedtak og liknende.

  For å få hjelp hos Grette må medlemmer sende en epost til thas@grette.no.

  Grette vil da sende deg en oppdragsbeskrivelse på epost før et fakturert arbeid påbegynnes.

  YTF har også gode rabatter hos advokat Ken Roger Bratteng. Les mer om advokathjelp i YTF her.

  Image not available

  Nå er det sentrale mellomoppgjøret ferdig, og da skal det forhandles lokalt. Advokat Josefine Wærstad som forhandler funksjonæroverenskomsten har noen tips på veien. – Du bør be om lønnsopplysninger ikke bare for egne medlemmer. Etter funksjonæravtalen har du også krav på informasjon om lønnsutviklingen hos andre ansatte i bedriften fordelt på arbeidstakerkategori, sier Wærstad.

  Josefine Funksjonær (615x640)

  Funksjonæravtalen sier at lokale lønnsforhandlinger skal være fullført innen 14. september, sier Josefine Wærstad i YTF.

  Det er fire kriterier som kan spille inn på rammen for de lokale lønnsforhandlingene. Det er:

  1. Bedriftens økonomi
  2. Produktivitetsutvikling
  3. Framtidsutsikter
  4. Konkurranseevne

  Hvis bedriften går godt bør de ansatte får sin del av verdiene de har vært å skape. Etter funksjonæravtalen skal forhandlingene som hovedregel være ferdig før 14 september. Forberedelser til forhandlingene tar også tid, så det er viktig å begynne i god tid før dette.

  Det er som hovedregel bedriftstillitsvalgte (valgt etter hovedavtalen), som har forhandlingsrett. – Det er også viktig å skrive protokoll på det dere er enig om, slik at man unngår uenigheter senere, avslutter Wærstad.

  Image not available

  I mellomoppgjøret er det oppnådd enighet i Bring Linehaul. – Vi fikk et godt mellomoppgjør hvor alle sjåførene får et generelt tillegg på 3.75 kroner i timen, sier hovedtillitsvalgt i Bring Linehaul, Ken Blomkvist.

  Sjåførene på Vestby fikk også et ansiennitetstillegg på 3 kroner. – Det totale tillegget for sjåførene med tre års ansiennitet på Vestby tilsvarer et totalt tillegg på 1100 kroner i måneden, påpeker Blomkvist. Ansiennitetstillegg gis blant annet for å sørge for at færre sjåfører bytter jobb.

  Advokat Josefine Wærstad fra YTF deltok også i forhandlingene. – Det var helt uvurderlig å ha med Josefine i forhandlingene. Hun har svært høy kunnskap om gjennomsnittsberegning av arbeidstid og lønnsforhandlinger, avslutter Blomkvist.

  Image not available

  En turbussjåfør kjørte i vinter med en skoleklasse på tur. Imot kom en brøytebil med plogen oppe, og sjåføren måtte kjøre mot den hvite linjen for å unngå sammenstøt. – Det var glatt ved den hvite linjen, og bussen kjørte i grøfta. Dette mente vi var et uhell for å unngå et større sammenstøt, sier advokatfullmektig Marius Træland.

  Marius førerkortbeslag (640x480)Dette var retten enig i, og sjåføren fikk tilbake førerkortet som politiet rutinemessig hadde beslaglagt. Uhell kan skje, og konsekvensene ved at en brøytebil kjører inn i bussen kunne vært større.

  – Et spørsmål man kan stille seg er om politiet ville beslaglagt førerkortet hvis dette hadde vært en personbil. Det er korrekt at yrkessjåfører har et større ansvar, men her ble det tatt en vurdering på hvilken situasjon som hadde størst konsekvens, avslutter Træland.

  Vil du også sikre arbeidsforholdet ditt? Bli medlem i dag!

  Image not available

  YS Spekter og Spekter ble i dag enige i A-delsforhandlingene. Det gis et generelt tillegg på kr 975 per år. Ansatte med årslønn på kr 407 265 eller lavere gis et ytterligere tillegg på kr2 925 pr år. Tilleggene gis fra 01.04.17.

  Lokale forhandlinger 

  Thorkildsen og BrattenA

  Forhandlingsleder i YS Spekter, Lizzie Ruud Thorkildsen (til høyre) og administrerende direktør i Spekter, Anne Kari Bratten.

  Det skal nå forhandles lokalt på den enkelte overenskomst. I Posten, Bring Linehaul og Bring Warehousing er frist for å be om bistand i b-delsforhandlingene satt til 25. april kl. 15. Frist for avslutning er satt til 28. april kl 15. I Ruter og Sporveien er frist for å be om bistand satt til 2. mai kl. 15. Frist for avslutning er 5. mai kl. 15.

  I Nettbuss er oppgjøret nå avsluttet. For medlemmer som er omfattet av Nettbuss sin funksjonæravtale gis et generelt tillegg på kr 3,50. For de som har lønn på kr 407 265 eller lavere kommer kr 1,50 pr time i tillegg. BBA Nettbuss får oppgjør lik NHO oppgjøret. Noe som innebærer at bussjåførenes lønn øker med kr 3,50.

  Image not available

  YS og Virke kom fredag ettermiddag til enighet i det sentrale lønnsoppgjøret. – Resultatet er i tråd med det som ble oppnådd i frontfaget, sier Vegard Einan, forhandlingsleder for YS.

  Rammen for oppgjøret er i tråd med NHO-oppgjøret på 2,4 prosent. Det gis ikke et generelt tillegg, men det er avtalt et lønnstillegg på 50 øre per time til følgende tariffavtaler: Begravelsesbyråavtalen, overenskomst for IKT- og serviceelektronikkbransjen, overenskomst for ansatte i NKI, kranoverenskomsten og verkstedoverenskomsten.

  Medlemmer som tilhører farmasiavtalen og landsoverenskomst for kinoer får 2 kroner per time.

  For medlemmer i Studentsamskipnader er det satt av 1 prosent til lokale forhandlinger

  Alle minstelønnssatsene (inkludert ungdomssatsene) er som følge av økning av garantisatsene økt med kr 2,75 pr time på funksjonæravtalen og reiselivsavtalen.

  – Resultatet av det sentrale oppgjøret betyr at de fleste av våre medlemmer får økt kjøpekraft. Vi har dermed nådd målet med oppgjøret, som var å opprettholde eller forbedre kjøpekraften, sier forhandlingsleder Vegard Einan, som også har forventninger om gode lokale forhandlinger i mange av virksomhetene.

  Oppgjøret omfatter rundt 7000 YS-medlemmer i følgende forbund: Parat, Negotia, Yrkestrafikkforbundet, Finansforbundet og Delta.

  Når de sentrale forhandlingene nå er ferdig, fortsetter lønnsoppgjøret med lokale forhandlinger.

  Image not available

  – Målet med lønnsoppgjøret i privat sektor er å minst bevare og helst forsterke kjøpekraften for våre medlemmer, sier YS-leder Jorunn Berland. Mandag ettermiddag leverte YS sitt inntektspolitiske dokument til NHO under oppstarten av frontfagsoppgjøret.

  – Vi har vist ansvarlighet i de siste lønnsoppgjørene. Dette er for å bidra til styrket konkurransekraft i norsk økonomi. Når veksten nå tar seg langsomt opp igjen, må lønnstakerne få ta del i den økte verdiskapingen, understreker YS-lederen.

  DSC_4471

  YS-lederen Jorunn Berland overrakte kravene til NHO mandag 06. mars. YTFs forhandlingssjef Linda Jæger deltok på den offisielle starten på mellomoppgjøret 2017. Foto: Audun Hopland/Ta Del

  Sentralt mellomoppgjør

  Årets tariffoppgjør er et mellomoppgjør. Det innebærer at partene kun forhandler om kroner og ører, og ikke om bestemmelser i tariffavtalene. Forbundene i YS Privat har vedtatt å forhandle samordnet.

  – Dette betyr at det er YS som forhandler på vegne av våre medlemmer, sier forhandlingssjefen i YTF, Linda Jæger. Hun deltok på overrekkelsen av kravet i dag.

  YS Privat består av seks forbund, med til sammen 55 000 medlemmer.

   

  Image not available

  Mange av sakene advokatene får fra logistikk er lønnskrav. – Vi ser at mange sliter med at man ikke får utbetalt overtid og feriepenger eller at de får urettmessige trekk i lønnen, sier leder av arbeidslivsavdelingen, Linda Jæger. Hun oppfordrer logistikk-medlemmene til å være nøye med innsamling av dokumentasjon.

  Uten dokumenter som viser hvor mye du har jobbet og hva man faktisk har fått utbetalt, er det vanskelig å hjelpe.

  – Advokatene må ha dokumentasjonen for å kunne gjøre noe med lønnskrav, sier Jæger.

  Linda Jæger

  Send inn dokumentasjonen du har sammen med beskrivelse av saken din, oppfordrer leder av arbeidslivsavdelingen og advokat, Linda Jæger.

  Ønsker å hjelpe – men må ha bevis

  Hun sier det dessverre er slik at flere ikke får den lønnen de fortjener fordi de ikke kan fremlegge den dokumentasjonen som trengs.

  – I retten må man kunne fremlegge bevis for sin sak. Hvis ikke man har bevis er det ikke mulig å vinne en sak uansett hvor flink advokaten er, sier Jæger. YTF kan derfor ikke ta ut søksmål i saker uten tilstrekkelig bevis.

  Feriepenger

  Når det gjelder manglende eller feilberegnede feriepenger kan du for eksempel levere selvangivelsen og lønnsslipper fra fjoråret.

  – Vi ser at feilutbetalinger og manglende utbetalinger er en stor utfordring i logistikkbransjen. Det er på ingen måte greit at arbeidsgiverne behandler våre medlemmer på denne måten, men vi er nødt til å ha bevis for å kunne kreve riktig utbetaling. Det er også viktig at man tar tak i problemet så snart det oppstår. Jo lengre tid det går, jo vanskeligere blir det å føre tilstrekkelig bevis, avslutter Jæger.

  Image not available

  Nå får våre lagerarbeidere på Grossist Virke nesten 8 kroner i tillegg på minstelønnen. –Lønnsgarantien på denne avtalen har ført til en god lønnsvekst for minstelønnsgruppene, sier assisterende forhandlingssjef Lin Andrea Gulbrandsen.

  Lønnsgarantien sier at medlemmene på grossistoverenskomsten skal få 90 % av gjennomsnittlig lønn på overenskomstområdet. Tillegget gjelder for våre medlemmer i Alliance Healthcare fra 1. februar 2017.

  – Gjennomsnittlig lønn for lagerarbeidere, transportarbeidere og maskinførerere var på dette området 236,68 kroner i timen. Våre medlemmer vil derfor få minimum 213,01 kroner i timen, sier Gulbrandsen.

  Fakta:

  • Alle tilleggene gjelder fra 1. februar 2017, og skal etterbetales fra dette tidspunktet
  • Minstelønnen for voksne arbeidere og minstelønnen for midlertidig ansatte øker med 7,92 kroner. Dette gir en minstelønn på 213,01 kroner.
  • Minstelønnssatsene for arbeidende formenn og mekanikere øker til 216,37 kroner fra samme dato
  • For unge arbeidstakere fra 16-17 år øker lønnen til 149,1 per time
  • For unge arbeidere fra 18-19 år øker lønnen til 170,41 per time