• Image not available

  En bussjåfør fikk beslaglagt førerkortet etter en ulykke for en måned siden. Ulykken medførte materielle skader, men ingen personskader. 

  YTF-advokat Linda Jæger bisto medlemmet.

  YTF-advokat Linda Jæger bisto medlemmet.

  Politiet mente at ulykken var så alvorlig at de ville ha rettens medhold til å beholde førerkortet beslaglagt. YTF-advokat Linda Jæger bisto medlemmet i retten.

  – Jeg er fornøyd med at retten var enig i at et fortsatt beslag av førerkortet ville være et uforholdsmessig inngrep mot bussjåførene. Dette var en bussjåfør som hadde kjørt skadefritt i mange år. En svært dyktig sjåfør. Det har var helt urimelig at hun skulle være uten førerkort. Retten har nok en gang gitt oss medhold i at et førerkortbeslag må oppheves, uttaler Jæger.

  En lettet bussjåfør er i nå tilbake på jobb.

  Image not available

  Dietten for langtransportsjåfører i 2017 er 315 kroner. Om du har krav på diett er avhengig av om du har tariffavtale eller ikke.

  Med langtransport menes kjøring med planlagt overnatting.

  Med tariffavtale:

  Diett skal utbetales i henhold til det som myndighetene til enhver tid godkjenner som skattefri diett. Det utbetales 1/3 diettsats pr. påbegynte 8. time. Diett skal ikke inngå som en del av den ordinære lønnen.

  Uten tariffavtale:

  Dietten for langtransportsjåfører er allmenngjort i Norge. Det betyr at du kan ha krav på diett, selv om du ikke har tariffavtale.

  Det gjelder bare de sjåførene som har minstelønn, altså 167,65 kr. pr. time. Dersom du samlet sett tjener mer enn minstelønn pluss diettsats, har du ikke krav på diett i tillegg til vanlig lønn.

  Hvis du ikke få utbetalt diett fra arbeidsgiver skal du få fradrag på skattemeldingen på post 3.2.7. (merkostnad ved arbeidsforhold utenfor hjemmet). Det er viktig at du følger med på at du får diett og fradrag for diett. Du som sjåfør trenger ikke sende inn dokumentasjon for diett til skatteetaten, men på forespørsel må du kunne spesifisere alle turene som gir korrekt beløp. I tillegg må arbeidsgiver dokumentere transportoppdragene.

   

  Image not available

  Prosjekt «bedre bussanbud» er på ingen måte ferdig. – Medlemmene våre vil at vi skal fortsette arbeidet med bedre bussanbud, og det gjør vi i full stil, sier forbundsleder Jim Klungnes.

  Nå er YTF i gang med å sammenlikne de nye anbudene som har kommet, og ser på hva som er endret og hva som må bli bedre.

  Prosjektet bedre bussanbud er revitalisert med en ny gjennomgang av alle nye anbud.

  Prosjektet bedre bussanbud er revitalisert med en ny gjennomgang av alle nye anbud.

  – Vi er opptatt av at sjåførenes behov må fremmes i mye større grad, blant annet at hvordan sjåførplassen skal utformes. Et annet problem er selvfølgelig ansvarsfordelingen på toalett- og pauseforhold, sier Klungnes.

  Det er dessverre ofte slik at lavest pris er det eneste det konkurreres på i anbudet. – Hvis pris er eneste konkurransemoment er det svært viktig at anbudene spesifiserer krav som ivaretar sjåføren, sier Klungnes. Etter at sammenstillingen er ferdig vil også påvirkningspakken for tillitsvalgte bli oppdatert og sendt ut.

  Anbud blir tema på Arendalsuka

  YTF stiller på Arendalsuka, hvor tema på arrangementet er «Offentlige anbud – hvem er vinnere og hvem er tapere?»

  – Anbud fører i bussbransjen til et voldsomt press på sjåførene som må yte mer på kortere tid. Nå ser vi også at flere sektorer som for eksempel miljø blir utsatt for offentlige anbud, sier Klungnes. På debatten vil flere politikere og forbundslederen diskutere fordeler og ulemper med anbud.

  Vet du at det kommer et nytt anbud i ditt område? Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon om hvordan du kan påvirke anbudsprosessen.

  Image not available

  EU har lagt frem sitt forslag til endringer i mobilitetspakken, som er navnet på veitransportreglene i EU. – Vi er svært kritisk til at EU ønsker å endre kabotasjereglene til å gjelde for 5 dager uten en begrensning i antall turer, sier forbundsleder i Yrkestrafikkforbundet, Jim Klungnes.

  Konsekvensen av dette er at også nærdistribusjon kan bli utsatt for større konkurranse fra kabotasjekjøring enn det som har vært tilfelle frem til i dag.

  Forbundsleder Jim Klungnes er bekymret for frislipp av kabotasjetransport.

  Forbundsleder Jim Klungnes er bekymret for frislipp av kabotasjetransport.

  – I forslaget til de nye reglene er også tompaller godkjent som last så lenge det er en bestiller på lasten. Dette vil i prinsippet gi frislipp til kabotasje mandag til fredag innad i Norge, sier Klungnes.

  Ment som en forbedring, men…

  Et forslag som er ment som en forbedring er at arbeidsgiver skal planlegge transporten slik at arbeidstakere skal komme seg hjem hver tredje uke.

  – Det som reglene derimot ikke sier noe om, er hvem som skal betale for turen hjem. Vi frykter det blir arbeidstakere fra for eksempel Romania som må betale selv for å komme seg hjem, sier Klungnes. Arbeidsgiver vil også på den måten slippe å betale for egnet overnattingssted for ukehvilen.

  Det er flere endringer i kjøre- og hviletidsreglene. Noe som kan være positivt for de norske sjåførene er at man kan utsette døgnhvil og ukehvil litt for å komme seg helt hjem, så lenge man har igjen kjøretid.

  – Det som vi er veldig kritisk til er at EU foreslår at det vil være lov å ta to forkortete ukehviler etter hverandre, sier Klungnes. Dette vil kunne føre til enda mer press på arbeidstiden til både norske og utenlandske sjåfører.

  Hva gjør så YTF for å få til endringer?

  YTF har vært i møter med myndighetene hvor forbundet har fremmet våre bekymringer for konsekvensene av endringene. – Norge er medlem av Road Alliance, som er en gruppe på 9 land. Her vil våre argumenter mot endringene blitt tatt med, sier assisterende forhandlingssjef i YTF, Lin Andrea Gulbrandsen.

  Gulbrandsen leverer høringssvar til myndighetene denne uken. – Vi har også levert høringssvar direkte til EU gjennom hele prosessen, sier Gulbrandsen. Forslagene som kom i vår er kun første runde. Det vil komme forslag til flere endringer utover høsten.

  Nå må først endringene behandles i ministerrådet, og så i Europaparlamentet før det eventuelt blir vedtatt. YTF vil fortsette sitt påvirkningsarbeid for å prøve å stoppe noen av endringene.

  Image not available

  Nylig gjennomført Yrkestrafikkforbundet en lønnsundersøkelse blant utenlandske sjåfører på Svinesund. – Vi fikk svar av hele 511 sjåfører i løpet av to dager, sier forbundsleder Jim Klungnes som også deltok på gjennomføringen.

  Resultatene er ikke ferdig analysert, men noen inntrykk sitter likevel igjen etter to dager med mange samtaler. – Vi ser dessverre at noen fortsatt har lønninger under 600 euro i måneden, men mange av disse kjører kun internasjonal transport, sier Klungnes.

  Grensa Linda og NataliaI undersøkelsen som ble gjennomført ble sjåførene også spurt om de vet at de skal ha norsk minstelønn og om de får norsk minstelønn.

  Resultatet klart etter sommeren

  – Det blir spennende å se resultatet. Vi hørte at flere som kjører for store selskaper får norsk minstelønn, men det er fortsatt mange som på vei inn i Norge som ikke kjenner til norsk minstelønn, sier Klungens.

  Etter at sjåførene hadde svart på undersøkelsen fikk de informasjon på sitt eget språk om minstelønn i Norge og hva de kan gjøre hvis de kjører kabotasje og ikke får det.

  – Informasjonsarbeid er viktig for å øke kunnskapen om regelverket i Norge, sier Klungnes.

  Det er også et ledd i å få allmenngjøringsordningen til å fungere effektivt.

  – Hvis vi i samarbeid med kontrollmyndighetene og tillitsvalgte får allmenngjøringen til å være et godt virkemiddel for å stoppe lønnsdumpingen, vil det også ha mye å si for norske sjåfører. Da vil de ikke lenger måtte konkurrere med sjåfører på dumpede lønninger, påpeker Klungnes.

  Image not available

  YTF har fått henvendelser fra mange funksjonærer som sier de har særlig uavhengig stilling, og stiller spørsmål ved om de har krav på overtidsbetalt. – Med særlig uavhengig stilling har du ikke krav på overtid for arbeidstid utover ordinær arbeidstid, men stillingen må reelt sett være særlig uavhengig for at lovens unntak skal gjelde. Arbeidsgiver kan ikke definere seg bort fra overtidsbetaling, sier advokat Josefine Wærstad

  Hvis du vil ha en vurdering av om du egentlig har særlig uavhengig stilling kan du sende en epost med arbeidsavtale, eventuell stillingsinstruks og en redegjørelse for i hvilken grad du styrer egen arbeidshverdag til advokatene@ytf.no

  Hvis du vil ha en vurdering av om du egentlig har særlig uavhengig stilling kan du sende en epost med arbeidsavtale, eventuell stillingsinstruks og en redegjørelse for i hvilken grad du styrer egen arbeidshverdag til advokatene@ytf.no

  Om en stilling er særlig uavhengig eller ikke er en sammensatt vurdering. Kravene som stilles er:

  • At du kontrollerer egen arbeidstid eller har fleksibel arbeidstid.
  • At du selv prioriterer dine oppgaver.
  • At du selv bestemmer hva du skal gjøre selv og hva som skal delegeres til andre.
  • At du kan bestemme over når og hvordan arbeidet skal utføres.

  Arbeidsgiver må ta en konkret vurdering på om stillingen din er særlig uavhengig. – Det er ikke nok å vurdere for eksempel lønn eller stillingstittel. Hvis noen andre bestemmer hvilke oppgaver som skal gjennomføres til hvilke tidspunkt, eller du har en pålagt arbeidstid, er ikke stillingen din særlig uavhengig, påpeker Wærstad.

  For de med særlig uavhengig stilling kan lønnsnivået være et moment i vurderingen av om man har en uavhengig stilling, men det er ikke slik at ansatte med et visst lønnsnivå automatisk kan sies å være unntatt overtidsreglene.

  Ledende stilling.

  Også ansatte i ledende stilling er unntatt arbeidstidsbestemmelsene, men det er kun i øvre ledersjikt.

  Arbeidsledere som må følge sine underordnedes arbeidstider har eksempelvis ikke en lederstilling som er unntatt, og vil derfor kunne ha krav på overtid.

  – Vi mistenker at det er mange med særlig uavhengig stilling som ikke har det reelt og som derfor skulle hatt overtidsbetalt, sier Wærstad.

  Ledende og særlig uavhengig stilling er noe av det Arbeidstilsynet ofte sjekker når de har tilsyn hos bedrifter, fordi det er en måte bedrifter kan unngå å betale ut overtid.

  Hvis du vil ha en vurdering av om du har en ledende eller særlig uavhengig stilling kan du sende en epost til advokatene@ytf.no. Send med arbeidsavtale, eventuell stillingsinstruks og en redegjørelse for i hvilken grad du styrer egen arbeidshverdag.

  Image not available

  Nå har YTF inngått en rabattavtale med advokatselskapet Grette, hvor YTFs medlemmer får 20 % rabatt på gjeldene timepris for hjelp i private saker.

  Grette kan for eksempel hjelpe i saker som ektepakt, samboeravtale eller spørsmål vedrørende husleie, mangler ved boligkjøp, nabotvister, forbrukerkjøGRETTE_(164x79)p, trafikksaker, skatterett, forvaltningsvedtak og liknende.

  For å få hjelp hos Grette må medlemmer sende en epost til thas@grette.no.

  Grette vil da sende deg en oppdragsbeskrivelse på epost før et fakturert arbeid påbegynnes.

  YTF har også gode rabatter hos advokat Ken Roger Bratteng. Les mer om advokathjelp i YTF her.

  Image not available

  Nå er det sentrale mellomoppgjøret ferdig, og da skal det forhandles lokalt. Advokat Josefine Wærstad som forhandler funksjonæroverenskomsten har noen tips på veien. – Du bør be om lønnsopplysninger ikke bare for egne medlemmer. Etter funksjonæravtalen har du også krav på informasjon om lønnsutviklingen hos andre ansatte i bedriften fordelt på arbeidstakerkategori, sier Wærstad.

  Josefine Funksjonær (615x640)

  Funksjonæravtalen sier at lokale lønnsforhandlinger skal være fullført innen 14. september, sier Josefine Wærstad i YTF.

  Det er fire kriterier som kan spille inn på rammen for de lokale lønnsforhandlingene. Det er:

  1. Bedriftens økonomi
  2. Produktivitetsutvikling
  3. Framtidsutsikter
  4. Konkurranseevne

  Hvis bedriften går godt bør de ansatte får sin del av verdiene de har vært å skape. Etter funksjonæravtalen skal forhandlingene som hovedregel være ferdig før 14 september. Forberedelser til forhandlingene tar også tid, så det er viktig å begynne i god tid før dette.

  Det er som hovedregel bedriftstillitsvalgte (valgt etter hovedavtalen), som har forhandlingsrett. – Det er også viktig å skrive protokoll på det dere er enig om, slik at man unngår uenigheter senere, avslutter Wærstad.

  Image not available

  I mellomoppgjøret er det oppnådd enighet i Bring Linehaul. – Vi fikk et godt mellomoppgjør hvor alle sjåførene får et generelt tillegg på 3.75 kroner i timen, sier hovedtillitsvalgt i Bring Linehaul, Ken Blomkvist.

  Sjåførene på Vestby fikk også et ansiennitetstillegg på 3 kroner. – Det totale tillegget for sjåførene med tre års ansiennitet på Vestby tilsvarer et totalt tillegg på 1100 kroner i måneden, påpeker Blomkvist. Ansiennitetstillegg gis blant annet for å sørge for at færre sjåfører bytter jobb.

  Advokat Josefine Wærstad fra YTF deltok også i forhandlingene. – Det var helt uvurderlig å ha med Josefine i forhandlingene. Hun har svært høy kunnskap om gjennomsnittsberegning av arbeidstid og lønnsforhandlinger, avslutter Blomkvist.

  Image not available

  En turbussjåfør kjørte i vinter med en skoleklasse på tur. Imot kom en brøytebil med plogen oppe, og sjåføren måtte kjøre mot den hvite linjen for å unngå sammenstøt. – Det var glatt ved den hvite linjen, og bussen kjørte i grøfta. Dette mente vi var et uhell for å unngå et større sammenstøt, sier advokatfullmektig Marius Træland.

  Marius førerkortbeslag (640x480)Dette var retten enig i, og sjåføren fikk tilbake førerkortet som politiet rutinemessig hadde beslaglagt. Uhell kan skje, og konsekvensene ved at en brøytebil kjører inn i bussen kunne vært større.

  – Et spørsmål man kan stille seg er om politiet ville beslaglagt førerkortet hvis dette hadde vært en personbil. Det er korrekt at yrkessjåfører har et større ansvar, men her ble det tatt en vurdering på hvilken situasjon som hadde størst konsekvens, avslutter Træland.

  Vil du også sikre arbeidsforholdet ditt? Bli medlem i dag!